Fresh Ginger
  • China: Year-round
  • Packaging: 30lb box, 72/73 / plt
  • Storage & Handling: 48°F
Fresh Garlic
  • China: Year-round
  • Packaging: 30lb box - loose or in socks, 80 / plt
  • Storage & Handling: 28°F
Peeled Garlic
  • Packaging: 5lb jar, 1lb jar, 10oz jar, 5lb bag; 20lb mstr box
  • Storage & Handling: 28°F